Privacyverklaring Praktijk Pietersen

Op het moment dat u bij ons een afspraak maakt, leggen wij alleen die gegevens van u vast, die noodzakelijk zijn voor het verhelpen van uw klachten en de administratieve afhandeling daarvan. Tijdens de intake vragen wij u mondeling toestemming om gegevens te delen met derden, waaronder uw huisarts, eventueel andere zorgverleners en het facturatiebedrijf Infomedics.

Met deze privacyverklaring willen wij u als patiënt informeren over de wijze waarop wij als zorgverlener omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren wij u over uw overige wettelijke privacy rechten.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde verrichtingen. De gegevens leggen we vast in een medisch dossier. We nemen andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) daarin op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen wij ervoor dat in een verwerkingsovereenkomst uw privacy rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens nadat u toestemming heeft gegeven?

 • Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt plaats via de post.
 • In geanonimiseerde vorm gebruiken wij uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • In verband met de betaling van uw nota verstrekken wij uw gegevens van de verrichte behandeling aan uw zorgverzekeraar en het facturatiebedrijf Infomedics.
 • Voor een adequate zorgverlening is vereist dat we over uw medische gegevens beschikken. In verband met de behandelovereenkomst (wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteren wij de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening.
 • Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt onze praktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?

Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacy rechten

 • U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens uit uw (patiënten)dossier.
 • U heeft het recht om een aan ons te geven toestemming te kunnen beperken en weer in te kunnen trekken.
 • Het recht op dataportabilieit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 • Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@praktijkpietersen.nl
 • Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een visusscanner en firewall – De persoonsgegevens staan beveiligd met een dubbele wachtwoord-controle – Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met alle partijen waarmee wij uw gegevens uit moeten wisselen.
Wij scoren gemiddeld een 9,3 op basis van 17 beoordelingen Reviews